+371 2830 1000 Kontakti BUJ+
Jumta kopnes kopš 1998. gada

JMR-Frame

JMR-Frame

KOPNES KOPŠ 1998

Kopnes kopš 1998. gada.

Gaidot betona sacietēšanu

Betona cietēšana
— TLDR (aizvērt Lavīnu)

LAVĪNA

"Even the largest avalanche is triggered by small things"
[ Vernor Steffen Vinge ]

Tālajā 1998. gadā, kad Francija ar 3:0 sakāva Brazīliju FIFA Pasaules kausa finālā un sākās Starptautiskās kosmosa stacijas būvniecība, radās divas kompānijas ar paliekošu ietekmi uz lietu kārtību – globālais tehnoloģiju līderis Google, Inc. un Latvijas pionieris konektoru kopņu ražošanā JMR SIA.

1955. gadā Džons Kelvins Jureits patentēja metāla konektorus (nagluplates), izraisot šīs tehnoloģijas strauju ieviešanu būvniecībā. Turpretī mūsu pusē priekšstats par jumta konstrukcijām nemainīgi paredzēja masīvas brusas, jumta krēslu, nekontrolējamu dēļu kaudzi būvlaukumā, kubikmetriem atgriezumu, ilgu un mokošu radīšanu ar nenovēršamu pļēgurošanu spāru svētkos.

JMR piedāvātās koka kopnes nozares sumbri uztvēra kā mazsmieklīgu joku. Viņi skatījās futbolu, vēlīgi klapēja mums pa plecu un no pieredzes augstumiem skaidroja, ka šitie skaliņi neko neturēs. Tomēr kāds arī sekoja SKS būvniecībai un sērfoja internetā. Kāds ņēma nopietni būvmehānikas aprēķinus. Kāds nolēma pamēģināt...

Maz pamazām tā sniega pika sāka velties no kalna, pāraugot lavīnā, ko tagad dēvējam par Latvijas konektorkopņu industriju.

Pirmās konektorkopnes Rīgas centrā
SENILAS BILDES NO JMR ARHĪVIEM

Jumta kopnes

Konektoru kopne no Pelnrušķītes izaugusi par būvlaukumu princesi. Tomēr princeses, mēs zinām, mēdz būt dažādas – gan labi audzinātas skaistules, gan neciešamas gaisa jaucējas. Rūpēs par koka kopņu izcilību Eiropas Standartizācijas komiteja caur standartu EN14250:2010 ir uzlikusi komersantiem noteiktas prasības, atbilstību kurām apliecina CE (Conformité Européenne) sertifikāts. Tomēr šis dokuments pats par sevi nepasargā no veselā saprāta un būvmehānikas zināšanu trūkuma vai nepietiekamas būvniecības kārtības pārzināšanas. Lai kvalitatīvu produktu radīšanas aizrautība neizplēn apjomu audzēšanas steigā un cenu karos, jāspēj pacelties virs ikdienas rutīnas, aplūkot darāmo darbu ainavu un saprast, kuros punktos liekama piepūle, bet kur jānoraida kāds naudas kušķis kopā ar tam līdzi nākošo kompromisu labas projektēšanas un ražošanas prakses jautājumos.

Jumta kopnes

Mēs nesteidzamies.

Mēs iedziļināmies pro­jekta īpat­nībās un klienta vajadzī­bās, dalāmies pieredzē, kopā meklējam labākos risinā­jumus un sargājam no kļūdām.

Ļoti gatas dēļu kopnes

Un strādājam rūpīgi.

Daži apgalvo, ka JMR-Frame ir koka kopņu pasau­les Michelin resto­rāns par saprā­tīgu cenu. Tas, protams, ir pār­spīlējums. Mēs nega­tavojam ēdienu.

JUMTA KONSTRUKCIJU CENA
JMR-Frame ražotās konektoru kopnes

JMR-Frame ražotās jumta kopnes ir visām mūs­dienu prasī­bām atbils­tošs, mod­erns un eko­nomisks risinājums uzde­vumiem, ko izvirza 21. gadsimta būvnie­cība.

Precīzi aprēķini, paredzama kvalitāte

Precīzi aprēķini, paredzama kva­litāte, ātrums, efektivitāte, fleksibi­litāte, mini­mums "amat­niecības" būvlau­kumā ir kopņu augošās popu­laritātes pamatā.

Visi jumti ir mūsu jumti

Lieli jumti, mazi jumti, mansarda jumti, velvju jumtu, ra­cionāli jumti, traki jumti, fan­tastiski jumti, jumtu jumti un visi pārē­jie jumti - tie ir mūsu jumti.

Pārseguma sijas

Easi-joist® ir precīzi aprēķinātu un rūpnie­ciski izgatavotu siju sistēma, kas padara pārse­guma ierīkošanu vieglāku, lētāku un elegantāku.

Tehniski tās ir paralēl­joslu kopnes, kuru augšējā un apakšējā joslā izmantoti kvalita­tīvi, uz stiprību pārbaudīti koka dēļi, kas savā starpā savienoti ar struktūrelementu - "V" veida metāla atgāzni.

Easi-joist® jūtas lieliski ne tikai pārseguma sijas lomā, bet arī kā karkasa statnis vai spāre jumta konstrukcijā.

Easi-joist® kā Herkuless

Džoists ir stiprs kā Hērakls...

Ikdienā mēs šo brīnišķīgo izgudro­jumu gluži kā vecu čomu dēvējam par "džoistu":

- Hei, kas mums ar Roslags Näsby džoistiem?
- Šodien beidzam Londonu. Näsby tiek zāģēti, rīt sākam ražot. Divas dienas un gatavs!

Easi-joist® kā Apolons

... un skaists kā Apolons.

Padomājiet tik: džoistu metāla atgāžņus var arī krāsot. Un koku var krāsot. Ja jūsu interjeram nepie­ciešams izsmalci­nāts indus­triāls piesitiens, tad krāsoti, spožiem ventilā­cijas gaisa vadiem caurvīti džoisti ar iemontētām reku­perācijas iekārtām padarīs telpas izskatu unikālu un neaiz­mirstamu.

SIJU IZMĒRI UN CITI DATI
Koksnes vieglums un metāla atgāžņu izturība

Easi-joist® apvieno koksnes vieglumu un metāla atgāžņu iztu­rību. Šo īpašību kompo­zīcija paver ceļu dažādas konfi­gurācijas pārse­gumu, karkasu un jumta kons­trukciju elementu projek­tēšanai kā dzī­vojamām tā in­dustriāla vai sa­biedriska raks­tura ēkām.

Komunikāciju ierīkošana un noslēpšana sijās

Easi-joist® sijas ļauj brīvi rīkoties ar starp­stāvu telpu. Komu­nikāciju ierīko­šanai un noslēpšanai nav nepie­ciešami urbšanas vai kalšanas darbi. Siju platums nodro­šina ērtu grīdas seguma materiālu savie­nošanu, bet pašas sijas laika gaitā nevēr­pjas un nemaina izmērus.

Gatavajā siju komplektā ņemtas vērā visas vajadzības

Projektējot iespējams pare­dzēt pārka­res, konsoles, atveres dūmva­diem, kāpnēm un piec­metrīgai palmai. Gatavajā siju komplektā ņemtas vērā visas vaja­dzības pēc caurumiem, izvir­zījumiem un nišām - atliek vien to uzmontēt atbil­stoši montāžas shēmai.

Betonēšanas veidņi

Lielu, sarežģītas formas objektu betonēšanai reizēm nepietiek ar pieejamajiem standarta veidņiem, vai arī jāziedo kādas arhitektoniskās ieceres nianses, cenšoties iespiest betonu samocītās standartveidņu modifikācijās. Risinot problēmu, būvnieki parasti ķeras pie vecā labā paņēmiena - izgatavot koka veidņus uz vietas būvlaukumā, bieži vien tam pilnīgi nepiemērotos apstākļos, "uz aci", "pēc sajūtām" un citos veidos, kas neparedz eksaktus aprēķinus un rūpīgu izpildi.

Tomēr tas ir darbietilpīgs process, kas nenodrošina ātru un precīzu rezultātu. Ir vērts padomāt par alternatīvām.

Kā lietainā oktobrī cietē betons

Var gandrīz bezgalīgi skatīties

jūlija pēcpusdienā uz ūdens tecēšanu Gaujā; jūnija naktī uz Jāņu ugunskura degšanu; un kā lietainā oktobrī cietē betons. Pēdējais ir patiešām bezgalīgi, jo pēcpusdiena pāriet vakarā, ugunskurs izdeg, bet lietains oktobris ilgst mūžību.

Piemineklis arhitekta spējām un mūsu iespējām

JMR-Frame veidņu formas un faktūra

ļauj atraisīties iztēlei un būvdarbu vadītājam rīkoties ar monolīt­betona struktūrām kā ar paklau­sīgu māla pikuci, kas pēc sacie­tēšanas pārvērtīsies nesa­graujamā piemi­neklī arhitekta spējām un mūsu iespējām.

Betonēšanas veidņi - caurule

Runājot par alternatīvām: kā būtu ar iespēju iepriekš ap­svērt dažādus va­riantus, izdarīt ap­rēķinus un izga­tavot veidņus turpat vai gald­niecības kvali­tātē, bet ne par galdnie­cības cenu?

Betonēšanas veidņi - tilts

Kā būtu, ja pirms muskuļu sasprin­dzināšanas varētu visas prob­lēmas atrisināt "uz papīra", nevis iz­misīgi joņot pa būv­laukumu, mēģinot glābt nemitīgi brūk­ošos plānus un būv­niecības termiņus?

Betonēšanas veidņi - kolonna

Kā būtu, ja rūpes par sarežģīto un skaisto betonu uz­ticētu spečukiem ar ceturt­daļgadsimta pieredzi un zelta rokām?

Kā būtu, ja piezvanītu JMR-Frame ar tekstu: "Hei, čaļi, man te ir tāds be­tona klucis jādabū gatavs..."

Projektēšana

Nagluplašu mezglu aprēķini ir fantastiski apjomīgi, tādēļ nav brīnums, ka konektorkopņu konstrukciju sarežģītība aug līdz ar skaitļošanas jaudu pieaugumu un programmatūras attīstību. Šī korelācija gan mēdz izspēlēt ļaunu joku, proti, rodas mānīgs iespaids, ka "programma padara visu", tādēļ pietiek pie datora nosēdināt čali vien ar labiem nodomiem bagāžā un šis dragās kā Mikelandželo. Dragāt jau dragās. Un pro­grammas tiešām ir pārsteidzoši produktīvas. Tomēr allaž jātur prātā, ka softs ir tikai līdzeklis inženiera rokās, ļoti advancēts kalkulators, ne vairāk. Mērkaķis uz rakstāmmašīnas dzejoli neuzrakstīs.

Ja gribi labu rezultātu, meklē īstu inženieri! Instrumentus viņš pats atradīs.

Inženieris - radīšanas gars

Inženieris

No radīšanas gariem viņš ir tas, kurš piešķir būves aizmetnim kaulus, muskuļus un saites, ļaujot ēkas skaistajam ķermenim stāvēt stalti un stigri (kā to iecerējis cits radīšanas gars - Arhitekts), lepni turoties pretī šīs pasaules slodzēm un to viltīgajām kombinācijām.

Lai mājai neaizbrauc jumts

... un morfoloģija.

Mēdz būt arī specializēti inženieri - vieni rūpējas par ēkas plaušām un asinsriti, citi par, kā lai to pasaka, - inženierkomunikācijām.

Mēs gādājam, lai jūsu mājai neaizbrauc jumts. Neļogās grīda. Un betons lai ir skaists.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
Kopņu projektēšana - tas ir nopietni!

Bez jokiem! Pret savu darbu mēs izturamies nopietni. Pat pārāk. Par mūsu čaklumu klīst leģendas tuvu un tālu, turklāt pilnīgi pretējus vēr­tē­jumus satu­rošas - no "neat­saucīgie maitas­putni" līdz "... paši dievi..."

Būvmehānika

Mēs varam būt sīkumaini un piekasīgi, kad runa ir par būvme­hānikas nostādnēm; neticēt pat vis­auto­ritatī­vākajam vie­doklim "tas tu­rēs, kā es te stāvu". Mēs pār­baudām, izdarām aprē­ķinus un nonā­kam pie seci­nājumiem.

Visādi projektēšanas un ražošanas darbi

No otras puses: mēs varam būt atvērti vis­smagākajam darbam, ja rezul­tāta sasnieg­šanai papildus jumtam vai pārse­gumam jāpie­projektē un jāsa­rūpē "vēl šis tas" - no koka līmsijām un metāla stangām, līdz spe­ciāliem stipri­nājumiem un frēzētām detaļām.

Mēs esam tuvāk

tomēr vispirms zvaniet!

  Sila iela 17, Babīte  GOOGLE MAP

  +371 2830 1000

  info@jmr-frame.lv

JMR-Frame Sila iela 17 Babīte. T +371 2830 1000